Artikel 1 Algemeen
1.1 De algemene voorwaarden van Enormail zijn van toepassing op alle overeenkomsten van een gebruiker aangegaan met Enormail.
1.2 Een overeenkomst komt tot stand als de gebruiker het elektronisch aanvraagformulier heeft ingevuld en verzonden.
1.3 Bij het sluiten van een overeenkomst met Enormail aanvaardt de gebruiker de algemene voorwaarden.

Artikel 2 Gebruiksbeperkingen
2.1 De gebruiker van Enormail zal zich houden aan de wettelijke en overige voorwaarden voor het gebruik van e-mailverkeer met derden. Het is niet toegestaan e-mails te verzenden:
• naar e-mailadressen die hier niet uitdrukkelijk om gevraagd hebben om door de gebruiker te worden gemaild (spam).
• met een pornografische of seksueel getinte inhoud.
• met gambling / gokken gerelateerde inhoud
• met drugs gerelateerde inhoud
• met "snel rijk worden methode” inhoud
• met Multi Level Marketing inhoud
• met leningen of loterijen
• met mails die worden verstuurd vanuit “nicknames”
• met mails waarin backlinks, likes, tweets e.d. te koop worden aangeboden
• met een extreem lage openrate of extreem hoge uitschrijfratio
• die links of verwijzingen bevatten naar illegale downloads of websites met illegale downloads.
• met een racistische of discriminerende inhoud of een andere inhoud die kwetsend is voor anderen.
• die virussen bevatten die het internet- of e-mailverkeer van derden schade aan kunnen brengen. 

2.2 Enormail behoudt zich het recht om bij verzending van meer dan 500 e-mails de inhoud te controleren. De verzending wordt in dergelijke gevallen vertraagd met een maximum van 24 uur, tenzij de inhoud niet geschikt is voor verzending. In dat geval zullen de e-mails niet verzonden worden en wordt contact opgenomen met de gebruiker.

Artikel 3 Misbruik
3.1 Bij het niet naleven van de algemene voorwaarden of misbruik van de dienst door gebruiker, is Enormail gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en de verzendingen voor de gebruiker stil te leggen.
3.2 Indien Enormail schade oploopt door misbruik van de gebruiker is zij gerechtigd deze schade te verhalen op de gebruiker.
3.3 Enormail heeft het recht zonder opgaaf van reden een gebruiker te weigeren of te blokkeren. 

Artikel 4 Opzeggen overeenkomst
De gebruiker kan te allen tijde de overeenkomst opzeggen. Opzegging kan via de 'opzeglink' in de beheeromgeving.

Artikel 5 Overmacht
5.1 Onder overmacht wordt een onvoorziene omstandigheid verstaan, die niet aan Enormail kan worden toegerekend. Het gaat hierbij onder meer om werkstaking, brand, oorlog, bedrijfsstoringen.
5.2 De schade die de gebruiker door de overmachtsituatie oploopt kan hij niet verhalen op Enormail.

Artikel 6 Vermelding
Onderaan alle e-mails, verzonden via Enormail, wordt automatisch een voettekst geplaatst met een linkje naar de site www.enormail.eu

Artikel 7 Geschillen
7.1 Op alle rechten, verplichtingen en overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
7.2 Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 8 Nederlandse tekst prevaleert
De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.